EMDR-terapi för bearbetning av trauman

EMDR terapia

EMDR-terapi, eller”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”, som på polska kan översättas med ögonrörelsedesensibiliseringsterapi, är en metod för att behandla smärtsamma och traumatiska upplevelser. Denna mystiskt klingande terapi är inte en form av alternativmedicin, utan resultatet av mer än 30 års kliniskt arbete och forskning om dess effektivitet.

Vad är EMDR-terapi?

Francine Shapiro utvecklade EMDR-terapi i USA för över 30 år sedan, och det är nu en ständigt utvecklande och alltmer populär metod inom psykoterapi. Francine Shapiro lade märke till hur snabba och repetitiva ögonrörelser, som utförs på ett specifikt sätt, har effekten att minska plågsamma tankar och känslor. Tack vare åratal av forskning har metoden blivit mycket populär i USA, och i Europa vinner den anhängare för varje år. Världshälsoorganisationen och American Psychiatric Association rekommenderar denna metod för behandling av trauma. EMDR-metoden kan endast utföras av utbildade läkare och psykoterapeuter, eftersom den bygger på ett detaljerat protokoll som består av 8 på varandra följande faser. Tack vare integrationen av utvalda element från andra terapeutiska metoder, i kombination med stimuleringen av hjärnhalvorna, sker bearbetningen av information i hjärnsystemet, och detta programmerar så att säga sinnet på ett sådant sätt att det akuta minnet ”läks”.

EMDR-terapi för vem?

EMDR är avsedd för personer som har upplevt smärtsamma och traumatiska upplevelser och som därför kämpar med mentala blockeringar, svårigheter och rädslor. Metoden rekommenderas också för personer som kämpar med fobier, missbruk, tvångssyndrom och depression. Traumastörningar definieras som ångeststörningar som kan uppstå som en reaktion på ett omedelbart hot mot livet, t.ex. olyckor, naturkatastrofer, krigstrauman, våld (fysiskt och psykiskt), sexuella övergrepp. EMDR-terapi används i allt större utsträckning vid krisintervention samt vid behandling av kronisk smärta och fantomsmärta. Vissa människor återgår till sitt tidigare liv utan traumatiska symtom efter svåra upplevelser, men det finns också de som inte kan glömma traumat. I deras fall manifesterar sig detta:

  • ständigt återupprepa den svåra upplevelsen i sitt sinne,
  • drömmer om den,
  • leva i ständig spänning,
  • okontrollerbara känslor som kan aktiveras i en situation som på något sätt kan likna den traumatiska upplevelsen.
  • Undvikande av specifika platser eller folksamlingar – extrem social isolering.

EMDR i praktiken

Hur ser EMDR-terapi ut i praktiken?

Under möten med psykoterapeuten minns patienten sin traumatiska upplevelse. Innan sessionen förbereds han eller hon av den ansvariga behandlaren på vad som kan komma att hända. Att återuppleva smärtsamma minnen är mycket svårt för många. I denna terapi är det dock nödvändigt för att man ska kunna läka sitt liv. När ett traumatiskt minne återkallas under en session fokuserar patienten på tankar, känslor och kroppsliga reaktioner, medan han eller hon tittar på terapeutens hand, som gör (vanligtvis) pendlande rörelser med handen, vilket stimulerar patientens båda hemisfärer. Ibland använder hon också taktila och akustiska stimuli. Trots att traumatiska minnen återkommer börjar patienten känna sig lättad och stress och spänningar minskar.

Vad erbjuder EMDR-terapi?

Naturligtvis är EMDR-terapi i sin utformning att hjälpa till att läka traumat. Terapi är alltid en individuell fråga, där vissa patienter bara behöver några få sessioner, andra kan behöva månader och vissa kan behöva år av terapi. En enskild session varar vanligtvis mellan 50 och 90 minuter, men längden kan bero på patientens reaktion och känslomässiga tillstånd. EMDR i sig gör det bland annat möjligt att förstå hur problemet uppstod, vilken funktion reaktionerna på de uppkomna reaktionerna och känslorna spelar och varifrån dessa reaktioner kommer. Metoden gör det också möjligt att hitta det nyckelminne där problemet uppstod. Detta är inte alltid självklart. Ibland manifesterar sig trauman genom fysiska reaktioner, känslolägen, men patienten minns inte i vilken situation problemet uppstod. EMDR gör det möjligt för patienten att bearbeta den traumatiska händelsen i medvetandet så att det tunga minnet blir ett avslutat kapitel. Metoden är avsedd att vara så effektiv att minnet inte längre stör normal funktion. Den önskade följden av terapin är att patienten återfår balansen i sitt dagliga liv.

EMDR-terapi är en metod som har gett många patienter lindring – både i USA, där den har blivit populär, och i Europa. Det är inte heller en alternativ medicinsk gren, men tack vare många års forskning och framgångar i praktiken är det en uppskattad metod av läkare och psykologer för behandling av trauma, ångest och fobier .

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *