Fundamentalt attributionsfel – vad är det egentligen?

Podstawowy błąd atrybucji - czym dokładnie jest?

Det grundläggande attributionsfelet kan leda till orättvisa bedömningar av andra människor och till konflikter. Det kan också hindra oss från att förstå varför människor gör misstag. För att förhindra det grundläggande attributionsfelet är det bra att vara uppmärksam på vad de verkliga orsakerna till misstag och framgångar är. Ta reda på vad det är!

Vad är det grundläggande attributionsfelet? Definition av termen

Grundläggande attributionsfel – är felet att tillskriva skuld (eller framgång) till någon som är utan skuld (eller misslyckad). Det grundläggande attributionsfelet görs ofta när vi bedömer andra människor. Detta beror på att människor är benägna att tro att den person som gjorde misstaget är dum eller inkompetent, medan den person som lyckades är klok eller kompetent.

Grundläggande attributionsfel – inverkan av social rang

Det grundläggande attributionsfelet är att tillskriva dåligt beteende till en socialt underlägsen person. Social rang kan definieras som den position en person har i samhället. Den bestäms vanligtvis av vissa faktorer som utbildning, inkomst, yrkesstatus etc. Många studier har visat att människor är benägna att tillskriva personer med lägre social rang dåligt beteende. Detta är ett fel eftersom en person kan vara bra eller dålig, oavsett vilken social grupp han eller hon tillhör.

Det sociala attributionsfelet kan påverka olika aspekter av livet. Det kan leda till att en socialt underlägsen person blir avvisad av andra, och det kan leda till ojämlik behandling på jobbet eller i skolan. Det sociala attributionsfelet är ett problem som kan ha en negativ inverkan på många människors liv. Det är därför viktigt att vi är medvetna om detta problem och försöker undvika det.

Olika typer av attribution

Var och en av oss har våra egna sätt att tolka andras beteende. De är en del av vår naturliga kognitiva process och hjälper oss att bättre förstå världen. Ibland kan det dock bli fel när vi försöker tolka någon annans beteende. Psykologer kallar detta för attribution.

Det finns flera olika typer av attributioner. Vi kan dela in dem i tre huvudkategorier: interna, externa och blandade.

Inre attributioner är de som vi tillskriver en person baserat på deras personlighet eller karaktärsdrag. Om någon till exempel är envis kan vi betrakta detta som ett personlighetsdrag och tillskriva det som internt. Externa attributioner är sådana som vi tillskriver en person baserat på externa faktorer som miljö eller situation. Om någon t.ex. är tillbakadragen kan vi tänka oss att det beror på att personen befinner sig i en ny miljö. Blandade attribueringar är sådana som kombinerar interna och externa attribueringar. Om någon till exempel är envis och tillbakadragen kan vi tänka oss att det både är ett personlighetsdrag och en reaktion på en ny miljö.

Kom ihåg att attributioner bara är våra egna tolkningar. Ibland kan vi ha fel, och även om vi tolkar någons beteende korrekt kanske vi ändå inte vet vad som driver den personen. Därför är det viktigt att vi alltid är öppna för andra möjliga förklaringar och är medvetna om att våra tillskrivningar kan vara felaktiga.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *