Psykolog kontra psykoterapeut – Vilka är skillnaderna?

Zdrowie psychiczne - do kogo się udać?

En psykolog och en psykoterapeut är två olika kategorier av yrkesverksamma. Det är värt att svara på frågan: vad gör en psykolog? En psykolog arbetar med att studera faktorer som påverkar det mänskliga psykets funktion, diagnos och psykologisk undersökning av emotionella och mentala störningar. En psykoterapeut, å andra sidan, är en person som är specialiserad på diagnos och behandling av psykiska störningar genom användning av olika terapeutiska tekniker. Psykoterapi är en mer interaktiv process än terapi som utförs av en psykolog, som huvudsakligen fokuserar på att undersöka och diagnostisera känslomässiga problem. En psykoterapeut har en mer direkt och interaktiv inverkan på sina klienter och använder sig av olika terapier som skiljer sig från varandra, t.ex. kognitiv beteendeterapi, kognitiv terapi, gestaltterapi eller psykoanalytisk terapi. Både en psykolog och en psykoterapeut kan hjälpa människor att hantera känslomässiga svårigheter, men beroende på patientens behov väljer de lämpligt tillvägagångssätt och behandlingsmetoder. Därför vet människor ofta inte skillnaden mellan en psykolog och en psykoterapeut. Skillnaden är dock inte lika uppenbar som i exemplet med en psykoterapeut och en psykiater eller en psykolog och en psykiater.

Vem är en psykolog?

Enpsykolog är en specialist som studerar mänskligt beteende, tankar och känslor. Han eller hon har en magisterexamen i psykologi och är bekant med klinisk, social, utvecklingsmässig, neuropsykologisk och andra områden inom psykologin. Psykologer arbetar med att diagnostisera känslomässiga problem, beteendestörningar och psykiska sjukdomar. Dessutom ger psykologen inledande psykologisk rådgivning. I psykologisk terapi använder de en mängd olika metoder och tekniker som hjälper patienten att bättre förstå sig själv, övervinna rädslor, hantera relationsproblem och förbättra sin självkänsla. Magisterexamen i psykologi är en humanistisk kurs och kräver att studenterna slutför flera teoretiska ämnen och praktikplatser. Psykologer kombinerar ofta arbete i en privat praktik med forskning eller undervisning vid ett universitet. De kan också leda workshops för mental hälsovård. De breddar också ofta sitt yrkesområde genom olika forskarutbildningar inom andra psykologiska områden, vilket ger dem ytterligare kvalifikationer för sitt arbete. I Polen är psykologer en yrkesgrupp som är ansluten till Polish Psychological Society, som ansvarar för standarder och etik inom psykologiskt arbete.

Klinisk psykolog – hur blir man det?

Enklinisk psykolog är en person som arbetar med diagnos, terapi och förebyggande av olika störningar. För att bli klinisk psykolog måste man först avlägga en psykologexamen vid ett universitet. Sedan behöver du en klinisk praktikplats på en medicinsk institution. Praktiken ger dig praktiska färdigheter i terapi, diagnostisering av psykiska störningar och genomförande av terapisessioner. När du har avslutat den kliniska praktiken kan du påbörja specialiseringsprocessen i klinisk psykologi. Specialiseringen varar i fyra år och omfattar teoretisk och praktisk utbildning. Under specialiseringen får blivande kliniska psykologer kunskap om hur man arbetar med olika patientgrupper, bland annat barn och ungdomar, vuxna och äldre. Under specialiseringen måste man visa prov på interpersonell kompetens, empati och förmåga att arbeta både i grupp och individuellt. När du har slutfört specialiseringen och erhållit de kvalifikationer som krävs kan du bli klinisk psykolog och börja arbeta på en klinik, privatpraktik eller rådgivningscenter. Det är dock vanligt att människor inte ser skillnaden mellan en psykoterapeut och en klinisk psykolog.

En psykoterapeut – vad är skillnaden mot en psykolog?

En psykoterapeut kan hjälpa dig med många olika aspekter av ditt liv. De är specialister som ägnar sig åt att hjälpa människor med deras känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga problem. Det finns olika psykoterapeutiska inriktningar, t.ex. kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi, och psykoterapeuter använder ofta olika terapeutiska tekniker beroende på patientens problem och behov. Dessa tekniker och förmågan att tillämpa dem är det som skiljer en psykolog från en psykoterapeut. För att bli psykoterapeut kan en psykolog eller en person som har avlagt en magisterexamen som ger dem möjlighet att göra det, genomgå utbildning för att bli psykoterapeut. Oftast handlar dessa studier om medicin eller psykologi. Under sin utbildning lär sig psykoterapeuter bland annat hur man bygger upp en relation med patienten, vilka tekniker som är mest lämpliga i en viss trend eller vilka gränser som finns för en psykoterapeuts arbete. Även handledning, dvs. att arbeta med en mer erfaren terapeut, hjälper till att utveckla färdigheter och förvärva nya kompetenser. Under utbildningen deltar den blivande psykoterapeuten i sin egen terapi genom kontakt med en annan terapeut.
En psykoterapeut hjälper dig om du känner dig känslomässigt överväldigad, har svårt att hantera vardagliga situationer eller upplever relationsproblem. Det kan vara svårt att öppna sig för möten med en psykoterapeut, men det är värt att komma ihåg att detta är tid för dig, tillägnad att läka din känslomässiga hälsa och uppnå de förändringar du vill ha i ditt liv. Det stöd som en psykoterapeut ger kan vara betydelsefullt för att förbättra din livskvalitet.

Vad gör en psykiater?

En psykiater är en specialistläkare som diagnostiserar och behandlar psykiska störningar. För att bli psykiater måste du ha en läkarexamen och sedan specialisera dig inom detta område. Vanligtvis vänder sig patienter till en psykiater när deras problem går utöver psykologens kompetensområde. Den psykiatriska specialiseringen kräver att läkaren erhåller en särskild licens, vilket innebär att endast en psykiater har rätt att förskriva psykotropa läkemedel och bedriva farmakoterapi. En psykiater utför sina uppgifter inom ramen för psykiatrin, en gren av medicinen som ägnar sig åt diagnos och behandling av psykiska störningar. En psykiater kan införa farmakologisk behandling, vilket skiljer sig från en psykolog. I regel skickar psykiatern en remiss till en psykolog eller psykoterapeut, som utför terapin i samarbete med läkaren. Patienter som behöver hjälp av en psykiater kan vända sig till honom eller henne för att få en diagnos, eftersom endast en psykiater har behörighet att ordinera den nödvändiga läkemedelsbehandlingen, som är nödvändig för behandling av vissa störningar. Patienterna själva vet dock ofta inte vid första anblicken vilken hjälp de ska vända sig till först – en psykolog eller en psykiater. Det är därför det är viktigt att bekanta sig med den berörda yrkesgruppens funktioner före den första kontakten.

Psykolog kontra psykoterapeut – vem är den bästa personen att vända sig till?

Om någon söker hjälp med sina känslomässiga eller beteendemässiga problem är det första steget att gå till en psykologisk specialist. I Polen har man två valmöjligheter: en psykiater och en psykolog eller psykoterapeut. Men även om dessa två yrken verkar likartade finns det vissa skillnader mellan dem. En psykiater är en läkare som kan diagnostisera och behandla psykiska sjukdomar, och bara han eller hon kan ordinera den medicin som behövs för läkningsprocessen. En psykolog och psykoterapeut, å andra sidan, är personer som har en magisterexamen i psykologi och är specialiserade på att diagnostisera och bedriva psykoterapi. I linje med sitt uppdrag utgår en psykolog från ett psykologiskt synsätt som hjälper till att analysera och förstå vad som utlöser känslomässiga eller beteendemässiga problem. Psykoterapi, dvs. processer som lär patienter att hantera svårigheter, förbättra relationer eller ändra negativa tanke- och beteendemönster, utförs i sin tur av en psykoterapeut. Det är tillrådligt att träffa en psykolog när du märker att en viss livssituation är överväldigande för dig. Psykologen kommer att hjälpa dig att vidta ytterligare åtgärder, beroende på dina behov. Innan du bestämmer dig för den lämpligaste terapin är det därför värt att överväga vad skillnaden mellan en psykolog och en psykoterapeut är och till vem du ska gå. Ofta är det dessa skillnader och likheter, mellan dessa yrken, som kan göra beslutet att ta den första kontakten svårt.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *