Jean Piaget – vem var han? Teori om utveckling

Jean Piaget - kim był? Teoria rozwoju

Jean Piaget är känd som den kognitiva utvecklingsforskningens fader. Hans utvecklingsteori anses vara en av de viktigaste inom hela området. Lär dig mer om denna forskares silhuett.

Vem var Jean Piaget?

Jean Piaget var en schweizisk psykolog som anses vara den kognitiva vetenskapens fader. Hans teorier om barns intellektuella utveckling är allmänt erkända som centrala för förståelsen av hur barn lär sig och tänker. Piaget föddes i Neuchâtel, Schweiz, 1896. Hans far, Arthur Piaget, var professor i biologi och hans mor, Rebecca Jackson, var lärare. Piaget tog sin doktorsexamen i biologi 1918 och inledde sin vetenskapliga karriär vid Genetiska institutet i Paris.

År 1921 gifte han sig med Valerie Dunant och snart föddes deras första son, Laurent. 1924 inledde Piaget sin forskarkarriär vid Swiss Pedagogical Institute i Genève, där han tillbringade resten av sitt liv. Piaget avled 1980.

Jean Piaget – huvudsakliga prestationer

Piaget var främst intresserad av barns kognition och utveckling. Hans första arbeten handlade om intelligens hos råttor och fåglar. Under 1920- och 1930-talen koncentrerade sig Piaget på forskning om kognition hos barn. Hans arbete omfattade bland annat spatiala begrepp, tids- och talbegrepp samt talutveckling. Piaget ansåg att barn utvecklas på ett specifikt sätt och att deras kognition skiljer sig från vuxnas. Enligt Piaget utvecklas barn genom s.k. handlingsscheman, dvs. vissa handlingsmönster som de använder för att lära sig om världen.

Barns handlingsmönster är fortfarande flexibla och kan förändras. Piaget menade att barn genomgår fyra stadier av kognitiv utveckling: sensorimotorisk, preoperationell, operationell och postoperationell. Inom dessa stadier utvecklar barnen alltmer komplexa handlingsmönster. Många av dessa stadier och handlingsscheman används än idag i forskning om barn.

Piaget var också intresserad av moral och etologi. Under 1950- och 1960-talen fokuserade Piaget sin forskning på moral och etologi. Hans arbete omfattade begrepp som personlighet, etik och estetik. Piaget dog i Neuchatel 1980.

Jean Piagets teori om utveckling

Jean Piaget, grundaren av utvecklingsteorin, ansåg att barn utvecklas genom fyra stadier: sensorimotoriskt, preoperativt, operationellt och granskande.

Det sensomotoriskastadiet börjar vid födseln och varar fram till cirka 2 års ålder. Under denna tid lär sig barnet genom direkt erfarenhet, dvs. genom sinnen och rörelser. I den här åldern har barnet ett begränsat tänkande och är fokuserat på nuet.

Det preoperationella stadiet börjar vid cirka 2-7 års ålder och är det stadium då barnet lär sig att agera på en mental nivå, inte bara en fysisk. I den här åldern börjar barnet förstå att föremål kan existera oberoende av honom eller henne och att de kan förändras. Barnets tänkande vid denna ålder är dock begränsat och ännu inte logiskt.

Detoperativa stadiet börjar vid cirka 7-12 års ålder och är det stadium då barnet lär sig att agera på en mental nivå, inte bara en fysisk. Ett barn i denna ålder börjar förstå att föremål kan existera oberoende av honom eller henne och att de kan förändras. Barnets tänkande vid denna ålder är dock begränsat och ännu inte logiskt.

Granskningsstadiet börjar vid cirka 12-16 års ålder och är det stadium då barnet lär sig att agera på en mental nivå, inte bara en fysisk. Ett barn i den här åldern börjar förstå att föremål kan existera oberoende av honom eller henne och att de kan förändras. Barnets tänkande vid denna ålder är dock begränsat och ännu inte logiskt.

Jean Piaget – nyckelbegrepp

Piaget hävdade att intelligens utvecklas under en människas hela liv och att hennes kognitiva förmågor ständigt förändras. Dessa förändringar är relaterade till hur en person hanterar den miljö i vilken de lever. Piaget menade att intelligens inte bara är förmågan att lösa problem, utan också förmågan att skapa dem. Begreppet ”schema” är centralt för att förstå Piagets teori. Ett schema är det sätt på vilket en person tolkar och tar emot information från omgivningen. Piaget hävdade att scheman är flexibla och kan förändras beroende på en persons erfarenheter.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *